• ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ မိုးညိုမြို့နယ်မှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းနှင့် အလှူငွေများပေးအပ်

  • ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ မိုးညိုမြို့နယ်မှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းနှင့် အလှူငွေများပေးအပ်

  • ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ မိုးညိုမြို့နယ်မှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းနှင့် အလှူငွေများပေးအပ်

Home / မိုးညိုမြို့နယ် / ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ မိုးညိုမြို့နယ်မှ ရေဘေးသင့့််ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းနှင့့်် အလှူငွေများပေးအပ်

ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ မိုးညိုမြို့နယ်မှ ရေဘေးသင့့််ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းနှင့့်် အလှူငွေများပေးအပ်

နေပြည်တော် ဩဂုတ်  ၁၁

အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူသည် မိုးညိုမြို့နယ်ရှိ ရေဘေးသင့့််ပြည်သူများအား တွေ့ဆုံ အားပေးပြီး ထောက်ပံ့ပစ္စည်း များနှင့့်် အလှူငွေများကို ပေးအပ်သည်။

ဒုတိယသမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုး၊ ဦးကျော်မျိုး၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့့််အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မိုးညိုမြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတသည် မိုးညိုမြို့ မဟာသုမင်္ဂလသီဟကြေးသွန်းဘုရား ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း၌ ဘေးသင့့််ပြည်သူများနှင့့်် တွေ့ဆုံပြီး ရှောင်လွှဲမရသည့့်် သဘာ၀ ဘေးနှင့့်် ရင်ဆိုင်ရသည့့််အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့့််အဆိုးဆုံး အခြေအနေများကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း၊ အခက်အခဲ များကို ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကျော်လွှားကြ ရမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်မှ အောင်မြင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှု ကာကွယ်ရေး၊ မြေသယံ ဇာတနှင့့်် သတ္တုတူးဖော်မှု စသည့့််လုပ်ငန်း များကို စနစ်တကျစီမံရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရက မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် ပြည်သူများ အနေဖြင့့်် လေးစားလိုက်နာပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှသာ အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်းနှင့့်် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်လည်း ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

Deputypresident

ယင်းနောက် မိုးညိုမြို့နယ် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ၂၇ ခုရှိ ရေဘေးသင့့်် ပြည်သူများအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ထောက်ပံ့သည့့်် ငွေကျပ် ၄၃၂၅၆၅၀၀၊ အမျိုးသား သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့သည့့်် ငွေကျပ် ၂၃၂၃၄၇၀၀၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့သည့့်် ဗလာစာအုပ် ၉၆၃၅ ဒါဇင်၊ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းက လှူဒါန်းသည့့်် ဆန် ၃၀၅ အိတ်နှင့့်် ဆီ ၆၀၅ ပိဿာ၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ထောက်ပံ့သည့့်် ဆန် ၂၅ အိတ်နှင့့်် ဆီပိဿာ ၅၀ တို့ကို ပေးအပ်သည်။

အဆိုပါထောက်ပံ့ပေးသည့့်် ရိက္ခာပစ္စည်းများအား ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့့်် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့့်် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ရေဘေးသင့့််ပြည်သူများလက်ဝယ်သို့ အမြန် ဆုံးရောက်ရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယသမ္မတသည် ရေကင်းမြို့ ဘုရားကြီးကုန်း ခအောင်းပင် တာကျိုးပေါက်မှုနှင့့်် ရေတိုက်စားမှုကြောင့့်် ပြတ်တောက်သွားသည့့်် တာပွန်-နတ်တလင်း-မင်းလှ-မိုးညို ဆက်သွယ် ထားသည့့်် တာပျက်စီးမှုတို့ကို ကြည့့််ရှု စစ်ဆေးပြီး စိုက်ပျိုးမြေများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု လျော့နည်း စေရေးအတွက် အမြန် ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ရေကင်းမြို့ တိုက်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများက ဆေးရုံဝင်း အတွင်း ရေဝင်ရောက်နေမှု၊ ဆေးပစ္စည်းနှင့့်် ဆေးဝါးများ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှုနှင့့်် လူနာများအား ဆေးဝါးကုသပေးနေမှု အခြေအနေကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။

တင်ပြချက်များအပေါ် ဒုတိယသမ္မတက မြွေဆိပ်ဖြေဆေးများကို လိုအပ်သည့့်် အချိန် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရေး၊ ရေကြောင့့််ဖြစ်ပွားသည့့်် ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရေးနှင့့်် တစ်ကိုယ်ရေ သန့့််ရှင်းမှု အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသနေသည့့်် လူနာများကို အားပေး စကား ပြောကြားကာ ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်သည်။

ထို့နောက် မိုးညိုမြို့နယ် ကျွန်းညိုကျေးရွာအုပ်စု ရေဘေးသင့့််ပြည်သူများကို အားပေးစကား ပြောကြားကာ ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။

 

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး