Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / အမှိုက်သိမ်းဆည်းခြင်းအား ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း