Home / ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

capture_6

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 

(က) ငါးလုပ်ငန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
( ခ) ငါးမျိုးပြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်၊
(ဂ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်များနှင့် ရေချိုငါးလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူပြုသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်၊
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခ များရရှိစေရန်၊
( င) ရေထွက်ပစ္စည်းများ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ ထုတ်လုပ်ရန်၊
( စ) ငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေပြီး လူတစ်ဦးချင်း ငါးစားသုံး မှုမြင့်မား လာစေရန်၊
(ဆ) ငါးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုနိုင်စေရန်။
(ဇ) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ ချရေးလုပ်ငန်းများတွင် ငါးကဏ္ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း

ဆောင်ရွက်သွားရန်

 

 

images

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅ )

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း   ၃   ရက်

( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ   ၅ ရက် )

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈နှင့် ဇယား(၂)စဉ် (၃) (စ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။

 

အခန်း(၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်

၁။      ဤဥပဒေကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး “ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ”ဟု ခေါ်တွင်စေ ရမည်။

၂။      ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည် –

(က) တိုင်းဒေသကြီးဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကိုဆိုသည်၊
( ခ ) အစိုးရအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
( ဂ ) ဝန်ကြီးဌာနဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲရသည့် ဝန်ကြီး ဌာနကိုဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ရေချိုငါးလုပ်ငန်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲရသည့် ဝန်ကြီး ဌာန၏ ဝန်ကြီးကိုဆိုသည်၊
( င ) ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ကိုဆိုသည်၊
( စ ) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ် ငန်းဦးစီးဌာနမှူးကို ဆိုသည်၊
(ဆ) ဦးစီးဌာနမှူးဆိုသည်မှာ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲဦးစီးဌာနမှူးကိုဆိုသည်၊
( ဇ ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်မှ ကုန်းတွင်းနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ရှိသည့် အစဥ်အမြဲ ရေတည်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ယာယီတည်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ငါးများနေထိုင် ကျက်စားခိုအောင်းပေါက်ပွားကြီးပြင်းရာရေပြင်၊ ရေကန်၊ ရေရိုး၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင် တို့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ လိုင်စင်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်၊ ရေလှောင်ဆည်ကြီးများ၊ ကုန်းတွင်းဒီရေရောက်ရာဒေသများ၊ ကျွန်း ပေါ်ရှိရေပြင်များ၊ လိပ်များနှင့် မိကျောင်းများ၊ ဥချသည့် အသိုက်များ၊ ကျင်းများ၊ ရေချိုရေငန်စပ်ဒေသများစသည်တို့လည်းပါဝင်သည်။ ထို့ပြင်ပင်လယ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် မြစ်ဝများ၊ ချောင်းဝများ၌ အဝ၏ တစ်ဘက်ကမ်းအစွန်ဆုံးမှ အခြားတစ်ဘက်ကမ်းအစွန်ဆုံးသို့ ဆွဲထား သည့်မျဉ်းဖြောင့်၏ ဒီရေကျရာဘက်ရေပြင်သည် ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်ဖြစ်သည်၊
(စျ ) ငါးဆိုသည်မှာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ဘဝ အစိတ်အပိုင်း တစ်ပိုင်းတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ရေထဲ၌နေထိုင် ကျက်စားသည့် ရေသတ္တဝါအားလုံး၊ ယင်းတို့၏ဥများ၊ သားလောင်း များ၊ သားပေါက်ကောင်များ ၊မျိုးစိတ်များကို ဆိုသည်။
(ည) ရေထွက်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ ရေပြင်တစ်ခုခုမှရရှိသော ငါး၊ သက်ရှိ ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ယင်းတို့၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အခွံများ၊ အကြေး ခွံများ၊ အရိုးများ၊ အရေခွံများ၊ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ငါးနှင့်ရေ သတ္တဝါများ၊ ရေတွင်ပေါက်ဖွားသည့်အပင်များနှင့် ယင်းတို့၏ အပင် ပေါက်များ၊ မျိုးစေ့များကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လိပ်နှင့်ဥများ၊ မိကျောင်းနှင့်ဥများ၊ အခွံမာသတ္တဝါများ၊ ရေညှိ၊ ကျောက်ပွင့်၊ ရေတွင် နေထိုင်သော Insects စသည်တို့ပါဝင်သည်၊
( ဋ ) ငါးလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ငါးနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို စနစ် တကျစီမံခန့်ခွဲရန်၊ စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်၊ မျိုးထိန်းသိမ်းရန်၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းဆီးခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ သုတေ သနပြုခြင်း၊ မျိုးစိုက်ထည့်ပေးခြင်း၊ ပြန့်ပွားစေခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းစသည့်လုပ်ငန်း များလည်းပါဝင်သည်၊
( ဌ ) ငါးဖမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ငါးများအားဖမ်းယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ လိုက်လံခြင်း၊ မူးမေ့စေခြင်း၊ သေစေခြင်း စသည် တို့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်၊
( ဍ ) ငါးဖမ်းကိရိယာဆိုသည်မှာ ငါးဖမ်းရာတွင်အသုံးပြုသော ပစ္စည်း ကိရိယာကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းရာ၌အထောက် အကူပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာများလည်း ပါဝင်သည်၊
( ဎ ) ယာဉ်ဆိုသည်မှာ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက်တပ်၊ စက်မဲ့ယာဉ်များကိုဆိုသည်၊
(ဏ) ဂရန်အင်းဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနကနယ်နိမိတ်၊ ငါးမျိုး၊ ငါးဖမ်းကိရိယာ၊ အချိန်ကာလနှင့် ငါးဖမ်းနည်းစသည့် သတ်မှတ်ချက်များထားရှိ၍ အငှားဂရန်ဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ရေပြင်ကိုဆိုသည်၊
(တ) သီးသန့်အင်းဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက ငါးမျိုးပြုန်းတီးခြင်းမရှိစေ ရန်နှင့် ငါးမျိုးပွားများစေရန်အလို့ငှာ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို အခါအားလျော်စွာ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသောရေပြင် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသောရေပြင်ကိုဆိုသည်၊
(ထ) တင်ဒါငါးဖမ်းကွက်ဆိုသည်မှာ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တွင်ဦးစီး ဌာနက နယ်နိမိတ် ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာ(အမျိုးအစား၊ အရေအတွက်၊ တည်နေရာ၊ အချိန်ကာလ)နှင့် ငါးဖမ်းနည်းစသည့် သတ်မှတ်ချက် များထားရှိ၍ အငှားလိုင်စင်ဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ရေပြင်ကိုဆိုသည်၊
( ဒ ) လိုင်စင်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်ဆိုသည်မှာ ဦးစီး ဌာနက ဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်းဟု သတ်မှတ်ထားသော နေရာ ဒေသမှအပ အခြားရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တွင် ငါးဖမ်းကိရိယာ လိုင်စင်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငါးဖမ်းကွက်သတ်မှတ်ပြီး တင်ဒါလိုင်စင်ချထား ၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငါးလုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ခွင့်ပြုသောရေပြင်ကိုဆိုသည်၊
( ဓ ) အငှားဂရန်ဆိုသည်မှာ ဂရန်အင်းတစ်ခုခုတွင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ရန် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့်အငှားဂရန်ကိုဆိုသည်၊
( န ) ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဆိုသည်မှာ ငါးများအား မူလအ‌ြေခအနေမှ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကား ရပ်တွင် ကိုယ်တိုင်စားသုံးရန်မှအပ ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်သည့် အေးခဲခြင်း၊ ကျပ်တိုက်ခြင်း၊ အ‌ြေခာက်ခံခြင်း၊ ဆားနယ်ခြင်း၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ငံပြာရည်၊ ငါးချဥ် ၊ ပုစွန်ချဥ်စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ စည်သွပ်ခြင်း၊ ငါးကြေမှုန့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ငါးမှစားသောက် ကုန်နှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်၊
( ပ ) အအေးခန်းစက်ရုံဆိုသည်မှာ ငါးများသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်နေစေရန် အေးခဲမှုစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်၊ အေးခဲ၊ သိုလှောင်၊ ထိန်းသိမ်းထားသည့် စက်ရုံကိုဆိုသည်၊
( ဖ ) လိုင်စင်ဆိုသည်မှာ ဂရန်အင်းမှအပ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တစ်ခု ခုတွင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်နှင့် ရေထွက်ပစ္စည်း ( ဝယ်ယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ) လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဦးစီးဌာနက ထုတ် ပေးသည့် လိုင်စင်ကိုဆိုသည်၊
( ဗ ) ပြန်အမ်းငွေဆိုသည်မှာ အငှားဂရန် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းဒေသကြီး၏ အကျိုးငှာ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားခိုင်လုံသော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ငါးထုတ်လုပ်မှု ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ အငှားဂရန်ရရှိသူ သို့မဟုတ် တင်ဒါ လိုင်စင်ချထားခြင်းခံရသူက ပေးသွင်းထားသည့် အခွန်အခအနက် လုပ်ကိုင်ရန်ကျန်ရှိသော ငါးလုပ်ငန်းရာသီအတွက် ပြန်လည်ရထိုက် သော အခွန်အခငွေကိုဆိုသည်၊
(ဘ) ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနကထုတ်ပေး သည့် အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိုင်စင်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူစုဆောင်းခွင့်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူကိုဆိုသည်၊
( မ ) ရေလုပ်သားဆိုသည်မှာ မည်သည့်ငါးလုပ်ငန်းကိုမဆို အချိန်ပိုင်း၊ အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်သူကိုဆိုသည်၊
(ယ) တားမြစ်ထားသောငါးဖမ်းနည်းဆိုသည်မှာ ဘက်ထရီရှော့တိုက် ငါးဖမ်းနည်း၊ အဆိပ်ဆေးချငါးဖမ်းနည်း၊ မိုင်းခွဲငါးဖမ်းနည်းတို့ကို ဆိုလိုသည်၊
(ရ ) ငါးရစ်ငါးသန်တားမြစ်ကာလဆိုသည်မှာ မေ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများကို ဆိုလိုသည်၊
(လ) ငါးဖမ်းကာလဆိုသည်မှာ အင်းတစ်အင်းချင်း၏စည်းကမ်းချက်များ အပေါ်မူတည်၍ အောက်ဖော်ပြပါကာလများကိုဆိုလိုသည် –

(၁) ဝါခေါင်လဆန်း(၁)ရက်နေ့မှ တပေါင်းလပြည့်နေ့အထိ ၊

(၂) တော်သလင်းလဆန်း(၁)ရက်နေ့မှ တန်ခူးလပြည့်နေ့အထိ။

 

အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချက်များ

 

၃။      ရေချိုငါးလုပ်ငန်းကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ရမည်-

(က) ငါးလုပ်ငန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
( ခ ) ငါးမျိုးပြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်၊
( ဂ ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်များနှင့် ရေချိုငါးလုပ်ငန်းကို အထောက် အကူပြုသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်၊
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခ များရရှိစေရန်၊
( င ) ရေထွက်ပစ္စည်းများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ ထုတ်လုပ်ရန်၊
( စ ) ငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေပြီး လူတစ်ဦးချင်း ငါးစားသုံးမှုမြင့်မား လာစေရန်၊
(ဆ) ငါးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုနိုင်စေရန်။

 

အခန်း(၃)

အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း

 

၄။      ဂရန်အင်းတစ်ခုခုတွင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံဆွဲဝယ်ရမည်။

၅။      ဂရန်အင်းမှအပ အခြားရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တင်ဒါလိုင်စင်(အိတ်ဖွင့်)ချထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆။      ဂရန်အင်းလေလံတင်ရောင်းချသည့်ကိစ္စတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူး သည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လေလံတင်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ချထားခြင်းပြုရမည်။

၇။      ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဂရန်အင်းလေလံတင်ရောင်းချသည့်ကိစ္စနှင့် တင်ဒါ လိုင်စင်ချထားသည့်ကိစ္စတို့တွင် တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး၏ အတည်ပြုချက်ရ ယူပြီး အငှားဂရန် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ချထားခြင်းပြုရမည်။

၈။      ဒေသ၏ထူးခြားချက်ရှိပါက တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် ဝန်ကြီး၏ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးအငှားဂရန် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ချထားခြင်းပြုနိုင်သည်။

၉။      မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အငှားဂရန်နှင့် တင်ဒါလိုင်စင်ချထားသည့်ကိစ္စ တို့မှအပ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာ အမျိုးအစားတစ်ခု ခုဖြင့် လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားလာလျှင် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် အညီ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ထုတ်ပေးရမည်။

၁၀။    မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူက မိမိလုပ်ငန်းတွင် ခန့်ထားအသုံးပြုမည့်လုပ်သားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်လျှောက် ထားလာလျှင် သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီထုတ်ပေးရမည်။

၁၁။    ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သယ်ယူ ခြင်း၊ အအေးခန်း စက်ရုံတည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် သတ်မှတ် သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လိုင်စင်ရယူ၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၂။    တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် ညီညွတ် လျှင် ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း တို့အတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

 

အခန်း(၄)

အခွန်အခပေးဆောင်ခြင်း

 

၁၃။    ဂရန်အင်းလေလံဆွဲဝယ်ရရှိသူသည် ဆွဲဝယ်သည့်လေလံကြေးဖြစ်သော အင်းခွန်ကိုလည်းကောင်း၊ တင်ဒါလိုင်စင်ချထားခြင်းခံရသူသည် တင်ဒါခွန်နှင့် လိုင်စင်ခတို့ကိုလည်းကောင်း၊ လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် နေ့ချင်းပြီးအပြေအကျေ ပေးဆောင်ရမည်။ ဘဏ်ဖွင့်ချိန်ကျော်လွန်သွားပါက နောက်တစ်ရက်တွင် အပြေအကျေ ပေးဆောင်ရမည်။

၁၄။    နှစ်ရှည်အငှားဂရန်အင်း သို့မဟုတ် သီးသန့်အင်းအခွန်ငွေများကို ဌာနသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်။ အခွန်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်သူသည် ပေးဆောင်ရန်ရှိသော အခွန်ငွေများအပြင် သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးကိုလည်းပေးဆောင်ရမည်။

၁၅။    အငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်းနှင့် တင်ဒါလိုင်စင်မှအပ အခြားရေချို ငါးလုပ်ငန်းရေပြင် တစ်ခုခုတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်ခကို လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် နေ့ချင်းပြီး ပေးဆောင်ရမည်။

၁၆။    နှစ်ရှည်အငှားဂရန်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အင်းခွန်နှင့် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် သတ်မှတ်သည့် ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်။

၁၇။    ဤဥပဒေအရ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည် အောက်ပါအခွန်အခများကို လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် နေ့ချင်းပြီးပေးဆောင်၍ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရမည်-

(က) ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်ခွန်၊
( ခ ) ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်မွမ်းမံထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ခွန်၊
( ဂ ) ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကြေး။

၁၈။    ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြား မတည်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်ပါက ပေးဆောင်ရန်ရှိသော အင်းခွန်၊ တင်ဒါခွန်၊ လိုင်စင်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခ များကို ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် ငွေကြေးဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။

 

အခန်း(၅)

ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ

 

၁၉။    ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ပေးဆောင်ရန်ရှိသော အင်းခွန်၊ တင်ဒါကြေး၊ လိုင်စင်ခများကို အပြေ အကျေပေးဆောင်ရန်၊
( ခ ) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအပြင် ဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန်၊
( ဂ ) ဦးစီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်ပါက ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ ရေနေသယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ဃ) အငှားဂရန်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ငါးဖမ်းကာလကုန်ဆုံးချိန်မှ ငါးရစ် ငါးသန်တားမြစ်ကာလစတင်ချိန်နှင့် ငါးရစ်ငါးသန်တားမြစ်ကာလ ကုန်ဆုံးချိန်မှ ငါးဖမ်းကာလ စတင်ချိန်ကြားကာလအချိန်များအတွင်း အင်းအတွင်း မည်သူမျှ ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမပြုရေး ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရန်။

၂၀။    ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် –

(က) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
( ခ ) ပြန်အမ်းငွေထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
( ဂ ) အငှားဂရန်လုပ်ကိုင်ခွင်‌့ရရှိသူသည် ငါးမျိုးချန်ခြင်း၊ ငါးမျိုးစိုက်ခြင်း တို့ကြောင့်လည်းကောင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လည်းကောင်း၊ ငါးများအားဖမ်းဆီးရာတွင် ဖမ်းဆီးကာလကုန်ဆုံး သော်လည်း အချိန်မလုံလောက်ပါက ကြိုတင်၍ ဌာနသို့ လျှောက် ထားခွင့်ရှိသည်။

 

အခန်း(၆)

ဝန်ကြီး၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

 

၂၁။    ဝန်ကြီးသည်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများ အတွက် အခွန်အခပေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်-

(က) ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ငါးလုပ်ငန်းသုတေ သန၊
( ခ ) ဦးစီးဌာန၏ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ငါးသယံဇာတ ပြန့်ပွားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သောငါးလုပ်ငန်းများ။

၂၂။    ဝန်ကြီးသည် သီးသန့်အင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး၏ တင်ပြချက်အရ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၂၃။    ဝန်ကြီးသည်အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုနိုင်သည်-

(က) နှစ်ရှည်အငှားဂရန်ချထားခြင်း၊ ဂရန်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊
( ခ ) ငါးဖမ်းကိရိယာ အမျိုးအစားအလိုက် လိုင်စင်ခနှုန်းထားများကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
( ဂ ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တစ်ခုခုတွင် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားမတည်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပါက ကျသင့်သော အခွန်အခများကို သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေးဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း။

၂၄။    ဝန်ကြီးသည် တိုင်းဒေသကြီးအကျိုးငှာလိုအပ်လျှင် မည်သည့်အငှားဂရန် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ကိုမဆို အသစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ နေရာပြောင်းလဲသတ်မှတ် ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။

၂၅။    ဝန်ကြီးသည် ဦးစီးဌာနက ပြန်လည်ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသော ပြန်အမ်းငွေပမာဏ ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၂၆။    ဝန်ကြီးသည် ဤဥပဒေပုဒ်မ ၄၂ ပါ အယူခံခြင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သည်။

၂၇။    ဝန်ကြီးသည် ဤဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်သဖြင့် အရေးယူသည့်ကိစ္စများကို တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး၏ တင်ပြချက် အပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၂၈။    ဝန်ကြီးသည် တိုင်းဒေသကြီးအကျိုးငှာလိုအပ်လျှင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတို့ကိုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင် သည်-

(က) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တစ်ခုခုတွင် အငှားဂရန်အင်း သို့မဟုတ် တင်ဒါငါးဖမ်းကွက်အသစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ခ ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
( ဂ ) ငါးလုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော အသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ကောက်ခံခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း။

 

အခန်း(၇)

တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

 

၂၉။    တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး၏ တာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ငါးလုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ခ ) ငါးဖမ်းကိရိယာ အမျိုးအစားအလိုက် လိုင်စင်ခနှုန်းထားများကို ဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
( ဂ ) တင်ဒါငါးဖမ်းကွက်အသစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ နေရာပြောင်းလဲသတ်မှတ် ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ကို ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ဂရန်အင်း၏ စည်းကမ်းချက်များ ပြောင်းလဲခြင်းကို ဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( င ) တားမြစ်ရန်လိုအပ်သည့် ငါးအမျိုးအစား၊ ငါးအရွယ်အစား၊ ငါးဖမ်း ကိရိယာ၊ ငါးဖမ်းရာသီနေရာဒေသနှင့် ငါးဖမ်းနည်းတို့ကိုသတ်မှတ် ပေးခြင်း၊
( စ ) အငှားဂရန်သက်တမ်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းနှင့် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူ လိုက်နာရမည့်အငှားဂရန်နှင့် လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊

 

(ဆ) အငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ လိုင်စင်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ရေပြင်အမျိုးအစားကို ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
( ဇ ) လုံလောက်သောအကြောင်းရှိလျှင် ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဂရန်အင်း တစ်ခုခုကို လေလံဆွဲဝယ်ရရှိသူအား နှစ်အကန့်အသတ်ဖြင့် ဆက်လက်၍ အငှားဂရန်ချထားရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
( စျ ) ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲဦးစီးမှူးများ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဝန်ကြီး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ည) ဝန်ကြီးက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃၀။    တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ရေထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်၊ ရေထွက်ပစ္စည်း ပြုပြင်မွမ်းမံထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်အပါအဝင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်များကို ထုတ်ပေးခြင်း၊
( ခ ) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူအား ဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ တစ်ဆင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ အငှား ဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကိုမမှန်ကန်သော နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေး တွေ့ရှိခြင်း၊ အငှားဂရန်နှင့်လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက် ဖျက်ခြင်းများအပါအဝင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ရန် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဝန်ကြီးထံ အတည်ပြုချက်ရယူ၍ အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခြင်း ၊
( ဂ ) ဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးထားသည့် အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင် ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးသဖြင့် မိတ္တူရယူလိုကြောင်းလျှောက်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လျှောက်ထားသူအား သတ်မှတ်သည့် အခကြေး ငွေပေးသွင်းစေပြီး အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်မိတ္တူကိုထုတ်် ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃၁။    တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် ငါးလုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ရေးလုပ်ငန်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဝန်ကြီး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်း သုံးစွဲခြင်းပြုနိုင်သည်။

၃၂။    ဤဥပဒေပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သဖြင့် အရေးယူ သည့်ကိစ္စတွင် တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် ဝန်ကြီး၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

(က) ယာဥ်များ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ ငါးများနှင့် အခြားသက်သေခံပစ္စည်း များကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းယူခြင်း ထုခွဲရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သလိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
( ခ ) ယာဉ်များ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများအား ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိ သူကိုဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်ကိုဖြစ်စေ၊ လုံလောက်သောခံဝန်ဖြင့် ပြန််လည် ပေးအပ်ထားြခင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊
( ဂ ) ယာဥ်များ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများကို သင့်လျော်သော ဒဏ်ကြေးပေး ဆောင်စေ၍ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ   သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်အား ပြန်လည်ရွေးယူခွင့်ပြုခြင်း၊
(ဃ) ရောင်းရငွေနှင့် ဒဏ်ကြေးငွေများကို တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းစေခြင်း။

၃၃။    တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပဒေတွင် မိမိအားအပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဦးစီးဌာနမှပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲဦးစီးဌာနမှူးတစ်ဦးဦးကို ဖြစ်စေလွှဲအပ်နိုင်သည်။

 

အခန်း(၈)

ပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထားခြင်း

 

၃၄။    အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လျှင် အငှားဂရန်ရရှိသူ သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ချထားခြင်းခံရသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှတစ်ဆင့် ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးထံသို့ ပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထား နိုင်သည်-

 

(က) တိုင်းဒေသကြီးအကျိုးငှာ အငှားဂရန် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင် ဆိုင်းငံ့ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရခြင်း၊
( ခ ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အခြားခိုင်လုံသော အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ငါးထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်နစ်နာခြင်း။

၃၅။    သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပုဒ်မ၃၄ အရ လျှောက်ထားလာလျှင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၆။    တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် ပုဒ်မ ၃၄အရ လျှောက်ထားလာသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ပုဒ်မ ၂၄ အရ ဝန်ကြီးထံ ပြန်အမ်းငွေပမာဏကို သတ်မှတ်ပေးရန်တင်ပြရမည်။

၃၇။    ဝန်ကြီး၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးမှ ပြန်အမ်းငွေ ထုတ်ပေးရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။

 

အခန်း(၉)

ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပျက်ပြယ်ခြင်း

 

၃၈။    အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ဤဥပဒေအရ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပျက်ပြယ်သည်-

(က) ခွင့်ပြုသည့်ကာလကုန်ဆုံးခြင်း၊
( ခ ) အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိုင်စင် သို့မဟုတ် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံရခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း၊
( ဂ ) ငါးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်တော့ကြောင်း ဦးစီးဌာနမှူးက စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း၊
(ဃ) ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူက မိမိ၏လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် မလုပ်ကိုင်လို၍ အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိုင်စင် သို့မဟုတ် ငါးဖမ်း ကိရိယာလိုင်စင်ကိုပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊
( င ) အမည်ပျက်စာရင်းအသွင်းခံရခြင်း။

 

 

 

 

အခန်း(၁၀)

စစ်ဆေးအရေးယူခြင်း

 

၃၉။    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲဦးစီးဌာနမှူးသည် အောက်ပါ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်-

 

(က) မိမိတာဝန်ခံရသော ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ သီးခြား တာဝန်ပေးခံရသော အခြားငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ယာဥ်များ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများနှင့် အငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ ဘေးမဲ့အင်း၊ တင်ဒါချက်အပါအဝင် မည်သည့်ငါးလုပ်ငန်းကိုမဆို ၀ရမ်းမပါဘဲ ရပ်တန့်ခြင်း၊ တက်ရောက်ခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊
( ခ ) လုပ်ငန်းတွင်ထားရှိရမည့် အငှားဂရန်လိုင်စင်အပါအဝင် လိုအပ် သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းယူစစ်ဆေးခြင်း၊ ရေးကူးခြင်း၊
( ဂ ) ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့် ရေလုပ်သားများအား လိုအပ်သလို မေးြမန်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ဤဥပဒေပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သော ကိစ္စတွင် အကျုံးဝင်သော ယာဥ်များ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ ငါးများ နှင့်တကွတွေ့ရှိသော သက်သေခံပစ္စည်းများကို လုံလောက်သော သက်သေဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်း၊
( င ) ဤဥပ‌ေဒပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သော ကိစ္စတွင် တရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( စ ) ငါးများနှင့်အခြားလျင်မြန်စွာ ပုပ်သိုးပျက်စီးနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိပါက တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးထံ အတည်ပြုချက်ရယူ၍ အမြန်ဆုံးထုခွဲရောင်းချပြီး ရောင်းရငွေကို တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေ အဖြစ် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း။

၄၀။    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပဒေအရ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သောပြစ်မှုကို တရားစွဲဆိုတင်ပို့ရာတွင် ယင်းပြစ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေနှင့်အညီ သိမ်းဆည်းရမိသော ငါးများ၊ ယာဥ်များ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများစသည့် သက်သေခံပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် တရားရုံးရှေ့မှောက်သို့ တင်ပြရန် အခက်အခဲရှိပါက ယင်းပစ္စည်းများအား မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားကြောင်းကို အစီရင်ခံစာြဖင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားစာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံအထောက်အထားဖြင့်ဖြစ်စေ တင်ပြခွင့်ပြုပါရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ကြိုတင်ပြီး တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။

 

 

အခန်း(၁၁)

အယူခံခြင်း

 

၄၁။    ဤဥပဒေအရ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးြဖတ်ချက်များကို မကျေနပ်ပါက အောက်ပါအတိုင်းအယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်-

(က) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးကချမှတ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက် ကို မကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူး ထံ အယူခံနိုင်သည်။
( ခ ) ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်ထားသည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း တိုင်းဒေသကြီးဦးစီး ဌာနမှူးထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ အယူခံရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် ခရိုင် ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်ထားသည့်အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင် သည်။ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးကချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

၄၂။    ဤဥပဒေအရ အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိုင်စင် သို့မဟုတ် ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးြဖတ်ချက်များကိုမကျေနပ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်-

 

(က) ခရိုင် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးက ချမှတ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက် လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းဝန်ကြီးထံ အယူခံနိုင် သည်။
( ခ ) ဝန်ကြီးသည် ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးဦးစီး ဌာနမှူးက ချမှတ်ထားသည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ဝန်ကြီး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

 

အခန်း(၁၂)

တားမြစ်ချက်များ

 

၄၃။    မည်သူမျှဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့်အငှားဂရန်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။

၄၄။    မည်သူမျှရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်နှင့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အောက်ပါ တို့ကို မပြုလုပ်ရ-

(က) ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ပစ္စည်း၊ အဆိပ်အတောက်၊ ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ယင်းကဲ့သို့ အန္တရာယ်ြဖစ်စေသောပစ္စည်းဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခြင်း သို့မဟုတ် အကျိုးဖျက်ဆီးခြင်း၊
( ခ ) တားမြစ်ထားသော ငါးဖမ်းနည်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာဖြင့် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း၊
( ဂ ) တားမြစ်ထားသော ငါးမျိုး၊ ငါးအရွယ်အစားကို ဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း၊
(ဃ) တားမြစ်ထားသော အချိန်ကာလနှင့်နေရာဒေသတွင် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း။

၄၅။    ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိုင်စင်၊ ငါးဖမ်း ကိရိယာလိုင်စင် သို့မဟုတ် ငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုရ။

၄၆။    ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးထားသောလိုင်စင်နှင့် ဂရန်များကို ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။

၄၇။    မည်သူမျှအင်းလေလံဆွဲဝယ်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ချထားခြင်း ခံရပြီးနောက် ဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပေးဆောင်ရန်ရှိသော အင်းခွန်၊ တင်ဒါကြေး၊ လိုင်စင်ခနှင့်ဒဏ်ကြေးတို့ကို သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း ပေးဆောင် ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။

၄၈။    မည်သူမျှရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တွင် ဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဆည်၊ တမံ၊ ယင်း အပိတ်အဆို့အတားအဆီးတစ်စုံတစ်ရာကို စိုက်ထူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ချထားခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းမပြုလုပ်ရ။

၄၉။    မည်သူမျှအငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း ၊ ဘေးမဲ့အင်း၊ တင်ဒါငါးဖမ်းကွက် နယ်နိမိတ်အတွင်း အောက်ပါတို့ကိုမပြုလုပ်ရ-

(က) ငါးနေငါးထိုင်တောများပျက်စီးစေသည့် ခုတ်ထွင်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်း၊
( ခ ) ရေစီးရေလာပျက်ပြားစေခြင်းနှင့် သဘာဝအ‌ြေခအနေထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်ြခင်း၊
( ဂ ) လူနေအိမ်များဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်း။

၅၀။   မည်သူမျှရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တွင် ငါး၊ အခြားရေသတ္တဝါနှင့် သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းများအား တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထိခိုက်စေခြင်း၊ ပျက်စီးစေခြင်း သို့မဟုတ် ရေထုညစ်ညမ်းစေခြင်းမပြုလုပ်ရ။

၅၁။    မည်သူမျှဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ ဘေးမဲ့အင်း၊ တင်ဒါငါးဖမ်းကွက်နှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ချောင်း၊ မြောင်း များတွင်ဖြစ်စေ၊ ရေစီးရေလာလမ်းကြောင်းများတွင်ဖြစ်စေ၊ ရေ၏အမျိုးအစား၊ ရေ၏ ထုထည် သို့မဟုတ် ရေစီးရေလာလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲခြင်း အပိတ်အဆို့ အတား အဆီးတစ်စုံတစ်ရာမပြုလုပ်ရ။

၅၂။    မည်သူမျှအောက်ပါရေထွက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ ခြင်း၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ြဖန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းမပြုရ-

(က) စားသုံးသူကိုအဆိပ်သင့်စေနိုင်သော ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင် သော ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သော ရေထွက်ပစ္စည်း၊
( ခ ) ရေထွက်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေပြီး ဘေးဥပဒ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ရေထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ အစားထိုးသော သို့မဟုတ် လူတို့ စားသုံးရန်မသင့်သည့် ဆိုးဆေး၊ ယမ်းစိမ်းအပါအဝင် ဓါတုပစ္စည်း အစရှိသည်တို့နှင့် ပြုပြင်ရောစပ်ထားသော ရေထွက်ပစ္စည်း၊
( ဂ ) အလေးချိန်တိုးစေရန် သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင် သောရေ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အရာဝတ္ထုတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြင်ပ ပစ္စည်းများထည့်သွင်းထားသောရေထွက်ပစ္စည်း။

၅၃။    မည်သူမျှဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် တားမြစ်ချက်တို့ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။

 

အခန်း(၁၃)

ပြစ်ဒဏ်များ

 

၅၄။    မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၄၃ ပါ ပြဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်-

(က) ငါးဖမ်းကိရိယာ လိုင်စင်မရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပါက ငွေဒဏ်ကျပ် (၅၀၀၀၀ိ/-)အထိဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်(၆)လအထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်၊
( ခ ) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်မရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင် ပါက ငွေဒဏ်ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ိ/-)အထိဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ် အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။

၅၅။    မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၄၄(က)(ခ)ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား အနည်းဆုံးငွေ ဒဏ်ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ိ/-)မှ ငွေဒဏ်ကျပ် (၃၀၀၀၀၀ိ/-)အထိဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်(၆)လမှ ထောင်ဒဏ်(၅)နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေ ရမည်။

၅၆။    မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၄(ဂ)(ဃ)ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအားငွေဒဏ်ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ိ/-) အထိဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ် (၂)နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေကျခံစေရမည်။

၅၇။    မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၅ ပါ ပြဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင်-

(က) ငါးဖမ်းကိရိယာ သို့မဟုတ် ငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက ငွေဒဏ်ကျပ် (၃၀၀၀၀ိ/-)အထိ ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်(၃)လအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံ စေရမည်၊
( ခ ) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် တင်ဒါလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ် ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက ငွေဒဏ်ကျပ်(၅၀၀၀၀ိ/-)အထိဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ် (၆)လအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။

၅၈။    မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၄၆၊ပုဒ်မ ၄၇၊ပုဒ်မ ၄၈၊ပုဒ်မ ၄၉၊ပုဒ်မ ၅၀၊ပုဒ်မ ၅၁ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅၂ ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ငွေဒဏ်ကျပ် (၁၀၀၀၀၀ိ/-)အထိဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။

၅၉။    မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၅၃ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ငွေဒဏ်ကျပ်(၅၀၀၀၀ိ/-)အထိ ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်(၆)လ အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။

 

အခန်း(၁၄)

အထွေထွေ

 

၆၀။   ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့သည့်အမှုများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူပိုင်သော ပြစ်မှုများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

၆၁။    ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီကို တောင်းခံရယူ နိုင်သည်။

၆၂။    ဦးစီးဌာနသည် ဂရန်အင်းနှင့် သီးသန့်အင်း နယ်နိမိတ်ပြမြေပုံများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ပြုစုထားရှိရမည်။

၆၃။    ဤဥပဒေအရ ရရန်ရှိသောအင်းခွန်၊ တင်ဒါကြေး၊ လိုင်စင်ခနှင့် ဒဏ်ကြေး များကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနမှူးသည် ‌ြေမခွန်မပြေကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူ၍ အရကောက်ခံရမည်။

၆၄။    ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အမိန့်ဆင့်ဆိုချက်များသည် ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ အတည်ဖြစ်စေရမည်။

၆၅။    ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် –

(က) ဝန်ကြီးသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေစည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
( ခ ) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးသည် ဝန်ကြီး၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။

 

(ပုံ)ဉာဏ်ဝင်း

၀န်ကြီးချုပ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့